Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • ODDZIAŁ GŁÓWNY
  F.H.U. INTRO
  ul. Modrzejowska 48
  42-500 Będzin
  6252233965
  tel: 506336235
  sklep@emix24.pl


  NIP: 6252233965
 • E-mail:sklep@emix24.pl
 • Telefon506 336 235
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek
  9.00 - 17.00
  Sobota
  9.00-13.00
 • PayU
 • Hotpay
 • Bluemedia

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.emix24.pl


Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.emix24.pl  

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 


Postanowienia ogólne

 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Warunki zawierania umów sprzedaży
 • Sposoby płatności
 • Koszt, termin i sposoby dostawy
 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Gwarancja produktu
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Własność intelektualna
 • Postanowienia końcowe
   

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.emix24.pl   prowadzony jest przez Łukasza Solipiwko wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa "INTRO" Solipiwko Łukasz  nazwa skrócona: F.H.U. "INTRO" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul.Modrzejowska 48, 42-500 Będzin.


Adres do doręczeń:


ul. Modrzejowska 48,
42- 500 Będzin,
NIP: 6252233965,
REGON: 240954430,
tel. 506336235
e-mail: emix24@interia.pl ,

Sklep www.emix24.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.emix24.pl  , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.emix24.pl  , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Sklep www.emix24.pl   prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtowa Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.emix24.pl   należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.emix24.pl  użyte są w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


DEFINICJE


DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.emix24.pl  umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.emix24.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.emix24.pl  
tel. 506336235  Łukasz Solipiwko wykonujący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. "INTRO", ul. Modrzejowska 48, 42-500 Będzin,  NIP: 6252233965, REGON: 240954430
PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
prowadzenie Konta w Sklepie,
korzystanie z Newslettera.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

Zamówienia można składać:
 

 • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.emix24.pl  ) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emix24@interia.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 506336235

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9.00 do 17.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17.00 , w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta,
Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
niniejszy Regulamin.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
 

SPOSOBY PŁATNOŚCI


Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 • dzięki współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A. możecie Państwo skorzystać z opcji płatności: Credit Agricole RatyW przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać
na rachunek bankowy numer:


02114020040000390258477920 ( mBank )
F.H.U. "INTRO",
ul.Modrzejowska 48,
42-500 Będzin, 
NIP: 6252233965.
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 


KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej GLS / DPD / DHL / In Post.

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3  Dni Roboczych.
Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).


WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emix24@interia.pl

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

GWARANCJA PRODUKTU

 

Wszystkie nowe Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12  miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
Towary Bestway można reklamować bezpośrednio w serwisie BESTWAY.
 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


Reklamacje z tytułu rękojmi:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emix24@interia.pl lub pisemnie na adres: ul.Modrzejowska 48, 42- 500 Będzin.

W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul.Modrzejowska 48, 42- 500 Będzin.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emix24@interia.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.
Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Wymianie i zwrotowi nie podlegają Produkty zamawiane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do 50 złotych.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.emix24.pl , z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Łukasza Solipiwko wykonującego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. "INTRO", adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Modrzejowska 48, 42-500 Będzin,  NIP: 6252233965, REGON: 240954430. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.emix24.pl , bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.emix24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat:
F.H.U. "INTRO" Łukasz Solipiwko
ul. Modrzejowska 48, 42- 500 Będzin
www.emix24.pl
Tel. 506 336 235
E-mail: emix24@interia.pl
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Data
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dane oraz nr konta do zwrotu :
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 

 
                                              ....................., dnia............. 20….. r.
                                                                                              (miejscowość oraz data)
 

 

 


 

DRUK REKLAMACJI


Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji.
Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
 

 1. Dane Klienta (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….....……
Adres: ………………………………………………………………………………………...…………
(Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, nr mieszkania)
Telefon ………………………………..... E-mail …………………………………………………......
Numer konta bankowego …………………………………………………………………………......
                                    (wykorzystane przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy Produkt)

 1. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)

Produkt …………………………………………………………………………
Data zakupu ……………………..…….……
Opis wady/ przyczyna reklamacji ……………….........................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 1. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)

 
 
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................]

(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)
 
 
 
 

 1. Warunki składania i uznania reklamacji Klienta:

 1. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji:

 
Data otrzymania reklamacji
………………………………
 
 
 
Pieczątka i podpis Sprzedawcy:
 
 
 
 

 
Data rozpatrzenia reklamacji:……………………………………
 
Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów:

 
 
 

 Tutaj możesz ściągnąć potrzebne dokumenty :

Regulamin
Pobierz Regulamin (PDF)

Druk reklamacji
Pobierz Formularz Reklamacyjny (PDF)
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:
Pobierz Formularz Odstąpienia od Umowy (PDF)

 

legalniewsieci.pl

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu